Nederlandse Gereformeerde Kerk Bergen op Zoom – Emmauskerk

Kerkdiensten

(English below)

Elke zondag komen we als gemeente samen om 09.30. Vaak komen we om 16.00 uur ook nog een keer samen. Klik hier voor een overzicht van de komende kerkdiensten.

Tijdens de kerkdiensten lezen we uit de Bijbel, zingen we voor God en luisteren we naar een preek waarin de Bijbel word uitgelegd. Omdat we de Bijbel zo belangrijk vinden, vormt de preek de kern. Omdat we geloven dat God leeft en naar mensen luistert, bidden we tot Hem, danken we Hem voor alles dat Hij geeft en leggen we Hem onze vragen voor.

‘s Morgens is er crèche voor de kinderen van 0 tot 4 jaar. Tijdens middagdiensten met een bijzondere invulling (Heilig Avondmaal, doop, belijdenis enz.) is er ook in de middagdienst crèche.

Wij vinden het ook belangrijk dat onze kinderen God leren kennen. Voor de kinderen van 4 t/m 10 jaar s er elke twee weken in de ochtenddienst, tijdens de preek, een apart programma. Zij leren dan op hun niveau wie God voor hen is.

Jongeren van 10 t/m 18 jaar kunnen deelnemen aan één van de mentorgroepen.

Naast de diensten op de christelijke feestdagen hebben we soms ook nog een bijzondere invulling van een kerkdienst. Bijvoorbeeld:

  • Avondmaal
  • Dopen
  • Openbare geloofsbelijdenis
  • Bevestiging van ouderling of diaken

We komen samen in de Emmauskerk, Korenberg 90,  4614 GW  Bergen op Zoom.
kaart weergeven 

Klik op deze link om rechtstreeks de kerkdiensten via het internet mee te luisteren of om eerdere opnames te horen.

 

Every Sunday we come together as a church at 09.30. And often also at16.00. (Sunday worship schedule)

During the worship we read the Bible, we sing to God and we listen to a sermon in which is explained the Bible. Because we believe that God is alive and listening to people, we pray to Him, we thank Him for the good things He gives Him and we put our questions.

In the morning there is nursery for children aged 0 to 4 years.

We also think it is important that our children get to know God. For children aged 4 to 10, there is a separate program every two weeks in the morning service. They then learn at their level who God is to them.

In all meetings, the official language is Dutch. But there is always someone present who can translate the outlines into English. Feel free to ask one of our church members.

We come together in the Emmauskerk Korenberg 90, 4614 GW Bergen op Zoom.

Terugluisteren kerkdienst

Live tijdens de kerkdienst, of achteraf als de dienst is afgelopen, kunt u meeluisteren via www.kerkdienstgemist.nl.

Avondmaal

Ongeveer één keer per twee maanden vieren we avondmaal. Het wordt ook wel het ‘Heilig Avondmaal’ genoemd. De data staan vermeld in de agenda.

We vieren op verschillende manieren het avondmaal. Soms zitten we (in 2 of 3 groepen) aan een lange tafel. Maar vaak vieren we het als hele gemeente staande. Soms zitten de kinderen en jongeren dan in het midden. Ook al vieren zij het niet mee door het eten van brood en drinken van wijn, ze mogen vieren dat ze geliefde kinderen van onze God zijn en ze horen ten volle bij onze gemeente!

Dopen

Af en toe wordt er iemand gedoopt. Dit kan een klein kindje zijn. Omdat één of beide ouders geloven, hoort het kindje automatisch ook bij God en zijn genadeverbond. Door de doop wordt dit nog eens bevestigd.

Het komt ook voor dat een volwassene gedoopt wordt. Dit is iemand die als kind niet gedoopt is en op latere leeftijd God heeft leren kennen. En Jezus Christus als zijn/haar Verlosser heeft aangenomen. Als zo’n volwassene gedoopt wordt, dan volgt er  meestal in dezelfde dienst ook het doen van Openbare Geloofsbelijdenis.

Openbare geloofsbelijdenis

Bij het doen van openbare geloofsbelijdenis spreek je uit dat je gelooft in de Drie-enige God: in God de Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, en in de Heilige Geest.

Je belijdt dat je gelooft wat er in de Bijbel in het Oude en Nieuwe Testament staat. En dat is weer samengevat in de Apostolische Geloofsbelijdenis. Je belijdt dat dat de ware leer van onze verlossing is.

Ook aanvaard je de belofte en verplichting van Gods genadeverbond. Je vraagt toegang tot het Heilig Avondmaal en belijdt hiermee dat je Jezus Christus als je Verlosser hebt aanvaard.

Je wilt van harte God dienen, je naaste liefhebben en godvrezend leven.

Als laatste beloof je dienstbaar te zijn aan de opbouw van de gemeente, en Woord en sacrament trouw te gebruiken. Dit betekent dat je je verdiept in de Bijbel, tijdens de kerkdienst op zondag of in ander groepsverband, maar ook thuis. De sacramenten zijn het Heilig Avondmaal en de doop.

Bevestiging van ouderling of diaken

Zoals je onder Leiding van de gemeente kunt lezen, wordt onze gemeente geleid door ouderlingen. Daarnaast hebben we ook nog diakenen.

De ouderlingen en diakenen worden aangesteld voor een periode van 3 jaar. Elk jaar eindigt bij één of meer ouderlingen/diakenen de termijn van aanstelling. Dat betekent dat er een nieuwe ouderling en/of diaken gekozen moet worden.

Als deze gekozen is door de gemeente en benoemd door de kerkenraad, wordt deze ouderling/diakenen in een kerkdienst bevestigd in zijn of haar ambt.

Er wordt in deze dienst oa een formulier voorgelezen en vier vragen aan de nieuwe ouderling/diaken gesteld waarop hij of zij ‘ja’ behoort te zeggen.

De nieuwe ouderling/diaken wordt gezegend door de dominee en overige ouderlingen en diakenen.