Nederlandse Gereformeerde Kerk Bergen op Zoom – Emmauskerk

Leiding van de gemeente

De leiding van een kerkelijke gemeente ligt in handen van de kerkenraad. In onze gemeente zijn dat twee ouderlingen en 2 diakenen. Op dit moment heeft onze gemeente een eigen predikant, Albert Veerman.

Wanneer het gaat over zaken die gaan over ons geloofsleven, dan worden besluiten daarover genomen in de vergaderingen van de kerkenraad.

Zaken die te maken hebben met financiële en materiële zaken, heeft de kerkenraad gedelegeerd aan aparte commissies. Op deze manier kan de kerkenraad zich helemaal richten op haar kerntaak: de geestelijke opbouw van de gemeente.

De kerkenraad probeert zo goed mogelijk te luisteren naar wat er in de gemeente leeft. Aan de andere kant is het ook de taak van de kerkenraad om (geestelijk) leiding te geven aan de gemeente. De kerkenraad zal daarom voorop lopen en de weg te wijzen. Zij doet dat in gebed, bezinning en overleg.

Naast de kerkenraad hebben we ook nog (twee) diakenen binnen onze gemeente.

Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia. Het betekent dienst, dienen. Sinds het ontstaan van de eerste kerk, heeft zij  dit als een van haar belangrijkste taken gezien: het dienen van je naaste, van de mensen en van de wereld.

Door dienstbaar te zijn aan mensen en aan de samenleving, dichtbij en ver weg, geven de kerken concreet gestalte aan de Bijbelse boodschap. In de Bijbel geldt niet het recht van de sterkste, maar van de zwakste. Telkens weer klinkt de oproep om samen te werken aan een rechtvaardige samenleving. Het is Gods bedoeling dat de wereld en ieder mens tot zijn recht komt. De kerk geeft daar in het diaconaat handen en voeten aan.

De diakenen binnen onze gemeente zijn verantwoordelijk voor de onderlinge zorg binnen de gemeente (in samenwerking met de Kleine Groepen), en voor de ontwikkeling van visie op het diaconaat binnen onze gemeente in Bergen op Zoom.

Binnen onze gemeente worden ouderlingen en diakenen gekozen door de belijdende leden van onze gemeente. Ze worden door de kerkenraad benoemd voor een periode van drie jaar. Omdat het kerkenraadswerk intensief is en veel inzet vraagt, volgt na iedere drie jaar een periode van rust, in de regel twee jaar.