Nederlandse Gereformeerde Kerk Bergen op Zoom – Emmauskerk

Onze visie en missie

Christus’ visie en missie (wie zijn wij?)

Jezus Christus is het hoofd van onze gemeente, de gemeente is dus niet van ons. Als we nadenken over onze roeping als gemeente moeten we dus naar Hem luisteren om te horen en te begrijpen wat Hij wil met Zijn gemeente. Wat is Zijn visie en missie met Zijn gemeente in Bergen op Zoom?

Visie (wat willen wij bereiken?)

Omdat de Here Jezus Christus – onze Redder – van ons vraagt naar elkaar en naar zijn schepping om te zien, willen wij dat in onze gemeente de liefde voor de Here God en de liefde voor elkaar ervaarbaar zijn. In woord en daad willen we onze naaste met het evangelie bereiken en zorgdragen voor de wereld die God geschapen heeft. Onze gemeente is op die wijze aantrekkelijk voor mensen binnen en buiten de kerk en groeit.

Missie (hoe willen we dat doen?)

Het is onze missie als gemeente van Jezus Christus in Bergen op Zoom om met God en onze medemens een liefdevolle relatie aan te gaan en om uit liefde voor Gods schepping te zorgen. We willen ons inzetten om elkaar en onze medemensen te helpen volledig toegewijde volgelingen van Jezus Christus te worden. Daartoe zijn wij bereid onze liefde, onze tijd, ons geld en onze energie in te zetten voor Hem, voor onze medemens en de schepping, met name in de regio Bergen op Zoom.

Deze missie willen we als gemeente inhoud geven door:

  1. 1.      Met God een liefdevolle relatie aan te gaan
  2. Wij verlangen ernaar de Here God steeds beter te leren kennen, dat kan door te investeren in het lezen van zijn Woord, tijd te nemen voor gebed en Hem te loven door zelf en met anderen te zingen en door verwonderd rond te kijken in zijn schepping.
  3. 2.     Met onze medemens een liefdevolle relatie aan te gaan
  4. We willen ons richten op onze medemens omdat we als kerk geroepen zijn er te zijn voor hun vrede. Daarom willen we omzien naar elkaar in de gemeente of anderen erbuiten die God op ons pad brengt. Dit krijgt concreet gestalte in onze kleine groepen die altijd openstaan voor anderen. Zo willen we een gemeenschap zijn van mensen die aan elkaar gegeven zijn.
  5. 3.     Elkaar te helpen volledig toegewijde volgelingen van Jezus Christus te worden
  6. We willen elkaar helpen te groeien in geloof, door samen met anderen Bijbelstudie te doen, te praten over ons geloof, op alle niveaus van gemeente-zijn om samen gemeente te zijn en ons daarvoor in te zetten, wat betreft: activiteiten, vergaderingen, wandelingen in de natuur, congressen en studiedagen, inzet voor de zondagse kerkdiensten en samenkomsten, meedenken met kerkenraad, je als vrijwilliger aanmelden voor diverse activiteiten, elkaar aanspreken op de kwaliteit van wat we voor de kerk doen en kritiek verdragen als iemand ons probeert te helpen c.q. corrigeren.
  7. 4.     Onze medemens te helpen volledig toegewijde volgelingen van Jezus Christus te worden
  8. Omdat wij geloven dat onze niet gelovige medemensen zonder Christus verloren gaan, willen wij eerlijk zijn over ons geloof door daarover te getuigen in woorden en daden tegenover mensen in onze omgeving: buren, bekenden, collega’s. We willen voor hen bidden en – als de Here God mogelijkheden geeft – ze uitnodigen voor onze kerkdiensten, onze kleine groepen of informatie geven over een cursus of begeleiding. Daarvoor willen we ons laten toerusten zodat wij groeien in het getuigen in woord en daad, zodat steeds meer drempels weggenomen worden, die er zijn voor onze medemensen om onze diensten te bezoeken en zich welkom te voelen.